Spřízněná nakladatelství  Mlýn

Vážně?!-Vzkazy pro mé jednadvacetileté Já

Beeman, B. /Mlýn/

Kazatel, přezdívaný pastor Bob, který se kromě kázání evangelia věnuje křesťanské metalové hudbě, nabízí v této knížce důležité životní postřehy a úvahy formou vzkazů (literárním adresátem je on sám, když s hudbou i s kázáním začínal).

169.00 Kč 199.00 Kč

Poetry and Theology

Nicák, M. ed. /Mlýn/

118.00 Kč 139.00 Kč

Dokonalá láska vyhání strach

Plátová, J. /Mlýn/

Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie

118.00 Kč 139.00 Kč

Život Mojžíšův-řecko-česky

Filón z Alexandrie

127.00 Kč 149.00 Kč

Teologie opomíjených (Přehlížené hlasy v Novém zákoně)

Mrázek, J.

Teologie novozákonních knih, kterým se obvykle nedostává tolik pozornosti – třeba proto, že řeší jen některá vybraná témata, a jinými se nezabývají, chybí v nich ucelený systém (což však neznamená, že jej autoři v hlavě neměli). Knížka Jižřího Mrázka čte mezi...

127.00 Kč 149.00 Kč

Patristická exegeze-výklady Matoušova evangelia

Dus, J. A. ed. /Mlýn/

118.00 Kč 139.00 Kč

Hledám slova pro hledající

Fišer, D.

118.00 Kč 139.00 Kč

A bohové se vracejí

Pavel Hošek

Proměny náboženství v postmoderní době.

118.00 Kč 139.00 Kč

Umučení Polykarpa a pašijní příběh

Jan Amos Dus

Publikace obsahuje řecký text a nový český komentovaný překlad.

127.00 Kč 149.00 Kč

Zapovězené žalmy

Thomas Römer

Modlitby beznaděje a pomsty

84.00 Kč 99.00 Kč

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Jiří Mrázek

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia.

127.00 Kč 149.00 Kč

Víra usilující rozumět

Daniel Migliore

Úvod do křesťanské teologie

254.00 Kč 299.00 Kč

Bůh – můj bližní

kolektiv autorů

Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o životě a o smrti

118.00 Kč 139.00 Kč

Člověk mezi nebem a zemí

Petr Gallus

Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha

212.00 Kč 249.00 Kč

Slovo na všední den a na neděli

Pokorný, P.

Promluvy připravené původně pro vysílání Českého rozhlasu 6 – vesměs na biblická témata, podaná stručně a srozumitelně jako námět k zamyšlení (pro lidi věřící i nevěřící). Autor pracuje jako evangelický farář v Praze-Střešovicích a zabývá se mimo jiné...

84.00 Kč 99.00 Kč

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Karfíková, L.; Mrázek, J. ed.

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona, Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy, Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu, Jiří Mrázek: Milost v P

118.00 Kč 139.00 Kč

O kozlech, ovcích a lidech

Mrázek, J. /Mlýn/

Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia

Vyprávění a právo v knize Exodus

Viktor Ber

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (Právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…)

127.00 Kč 149.00 Kč

Unitas fratrum 1457–2007

uspořádal Martin Wernisch

Studie a texty 15 (2009/2) Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

127.00 Kč 149.00 Kč

Teologie a dějiny

uspořádal Jindřich Halama

Studie a texty 14 (2009/1)

127.00 Kč 149.00 Kč

Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír

uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma

Studie a texty 13 (2008/2) Studie ke starozákonní hermeneutice

127.00 Kč 149.00 Kč

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše. PETR SLÁMA: „Povstane z trů

169.00 Kč 199.00 Kč

Budu s tebou…

Peter Bukowski

Role bible v pastýřském rozhovoru.

118.00 Kč 139.00 Kč

Protestantismus a první křesťané

Jean Zumstein

Ježíš, Pavel, tradice a víra

110.00 Kč 129.00 Kč

Teologie Nového zákona

François Vouga

Definice, úkoly a metody teologie Nového zákona; Nový zákon jako čtení Starého (kapitola 1), jaká je hlavní zvěst Nového zákona o spasení (kap. 2), o lidské existenci (kap. 3), o společenství církve (kap. 5), o existenci za hranicí smrti (kap. 7) a o jeji

297.00 Kč 349.00 Kč

Úvod do Nového zákona

Theissen, G.

Velmi užitečná stručná příručka, jež uvádí do ježíšovských tradic, teologie apoštola Pavla, synoptických evangelií, popavlovských dopisů, do janovské literatury a do problematiky vzniku Nového zákona jakožto knihy. Autor přednáší Nový zákon na univerzitě

Od Ježíše k teologii

uspořádal Petr Pokorný

Studie a texty 12 (2008/1)

Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání

uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückel

Studie a texty 11 (2007/2)

127.00 Kč 149.00 Kč

Žít se smrtí

Daniel Marguerat

Výzva Nového zákona

59.00 Kč 69.00 Kč

Matoušovské studie

kol.autorů

Jiří Mrázek: Komu je psáno Matoušovo evangelium, Jiří Mrázek: Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, David Balcar: Podobenství o dvou synech, Marta Židková: Podobenství o družičkách, Jiří Mrázek: Smysl a záměr Ježíšovy „apokalyptické řeči“ v prvních

76.00 Kč 89.00 Kč

Bible nespadla z nebe

Bernard Gillièron

Strhující historie jejího zrození.

59.00 Kč 69.00 Kč

Apokalypsa byla zítra

Elian Cuvillier

Vyznání naděje v Novém zákoně

50.00 Kč 59.00 Kč

Filosofie jako brána k teologii

Diogenes Allen

Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofie s náboženství

118.00 Kč 139.00 Kč

Vznešený Teofile

Petr Pokorný

Teologie Lukášova evangelia a Skutků.

84.00 Kč 99.00 Kč

Slovo v setmělém světě

Jean Zumstein

Objevování Janova evangelia a jeho čtenářů.

Apoštolské vyznání

Petr Pokorný

Výklad nestarších křesťanských věroučných textů

59.00 Kč 69.00 Kč

Lukášovská podobenství

Jiří Mrázek

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobenstvími pracuje

127.00 Kč 149.00 Kč

Den se přiblížil

Petr Pokorný

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková.

84.00 Kč 99.00 Kč

Bázeň boží a narativní etika

Pavel Keřkovský

Zrod narativní etické reflexe: autor zkoumá historický okamžik vzniku mravního chování a etické reflexe a v další části pak mravní chování a etickou reflexi v biblické tradici. Publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkukného záměru/grantu MS

169.00 Kč 199.00 Kč

Bláznovství víry podle Jakuba

Jiří Mrázek

Výklad Jakubovy epištoly.

84.00 Kč 99.00 Kč

Skrytý Bůh

Thomas Römer

Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně.

93.00 Kč 109.00 Kč

Etika a Starý zákon

John Barton

Starý zákon má kořeny v kultuře, která je nám už hodně vzdálená, občas si sám odporuje a někdy užívá myšlenkové kategorie, které současné uvažování o etice nezná. Nakolik může starozákonní etika (a třeba „Desatero“) pomoci při řešení dnešních problémů? Mo

84.00 Kč 99.00 Kč

Místo svobody

Fraçois Bovon

Život ve svobodě podle Nového zákona.

38.00 Kč 45.00 Kč

Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu

Filip Čapek

Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse.

169.00 Kč 199.00 Kč

Řeč filosofické a biblické reflexe

Pavel Keřkovský

Problém spravedlnosti a lidských práv v díle Boženy Komárkové

169.00 Kč 199.00 Kč

Výklady a vykladači

uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec

Studie a texty 9 Biblické a hermeneutické studie

118.00 Kč 139.00 Kč

Staveniště

François Vouga

Křesťané ve světě podle dopisu Efezským.

59.00 Kč 69.00 Kč

Úvod do biblické didaktiky

Ingo Baldermann

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce.

169.00 Kč 199.00 Kč

Člověk z Nazaretu

Daniel Marguerat

Co dnes vlastně víme o Ježíšovi.

59.00 Kč 69.00 Kč

Epochy dějin dogmatu

Lohse, B.

Kniha profesora církevních dějin z Hamburku prochází různé etapy křesťanského myšlení od starocírkevních vyznání přes středověké a reformační učení až k věroučným stanoviskům novodobého protestantismu a katolicismu.

169.00 Kč 199.00 Kč

Co dělá naše jednání dobrým?

Eric Fuchs

Uvedení do etiky

127.00 Kč 149.00 Kč

Kompendium evangelické dogmatiky

Pöhlmann, H. G.

Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Autor – profesor systematické teologie v Osnabrücku – probírá standardní témata, a to vždy ve třech částech: Historický přehled, diskuse 20. století a shrnující teze.

212.00 Kč 249.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku