Vydali jsme  Teologie - filozofie

Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století

Zdeněk R. Nešpor (ed.), Andrea Beláňová, Táňa Klementová, Zdeněk Vojtíšek

K náboženství se vyjadřuje nebo na ně má vlastní názor skoro každý, aniž by věnoval pozornost, čas a energii hlubšímu studiu. Tím dochází k neporozumění, chybám a jejich opakování prostřednictvím médií. Dokonce i akademičtí pracovníci a veřejní intelektuálové...

421,- Kč 495,- Kč

Být kvakerem - průvodce pro začátečníky

Geoffrey Durham

Poutavý text od britského kvakera přibližuje duchovní svět a historii kvakerů. Připojen doslov o historii českých kvakerů.

203,- Kč 239,- Kč

Pane, ke komu bychom šli? (21 kázání)

Jan Štefan

Texty erudované, svěží, vtipné, dialektické bez sebevědomého patosu – tato sbírka kázání odráží věrně osobnost Jana Štefana, profesora teologické fakulty a studentského faráře. Nejste bohoslovci? Nezažili jste profesora Štefana „v akci“? Tato knížka vám pomůže...

200,- Kč 235,- Kč

Menší a Větší katechismus

Martin Luther

Základní Lutherovy katechetické texty. Vychází jako druhý lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace. K tomu se přidává ještě jedna hanebná nepravost a skrytá zlá choroba, a sice sebejistota a omrzelost. Mnozí si totiž...

212,- Kč 250,- Kč

Bůh je rozpálená pec plná lásky

Ondřej Macek (ed.)

Editor svazku Ondřej Macek sestavil slovníček pojmů Lutherovy teologie, které provedou čtenáře zásadními důrazy Lutherova svěžího myšlení. Vychází jako první lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace.

131,- Kč 146,- Kč

POETICKO-KRITICKÝ KATECHISMUS Meditace o víře a rozumu

Gerd Theissen

Vzrušeně očekáváná novinka konce roku. Tento katechismus je pokusem o shrnutí křesťanské víry do meditativních textů, které zvou čtenáře ke kontemplaci. Chce podnítit k přemýšlení o základních a mezních otázkách života. Stejně jako klasický katechismus je...

337,- Kč 397,- Kč

Knihy kacířů se mají číst

Mistr Jan Hus

Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil...

111,- Kč 130,- Kč

Otřásání základů

Paul Tillich

Otřásání základů ( The Shaking of the Foundations , 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým...

199,- Kč 237,- Kč

Izajáš / Svědectví o vítězící důvěře

Ivana Gabriela Vlková / Petr Vaďura

Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Tento spis nejvíc ovlivnil...

238,- Kč 298,- Kč

Následování

Dietrich Bonhoeffer

První české úplné vydání klasického díla německého teologa Dietricha Bonhoeffera.

310,- Kč 365,- Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky

Jan Milíč Lochman

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1996 1 ) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé...

240,- Kč 300,- Kč

Otčenáš / Křesťanský život ve světle modlitby Páně

Jan Milíč Lochman

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakterizuje křesťanskou...

192,- Kč 240,- Kč

Věřím (Výklad apoštolského vyznání víry)

Luděk Rejchrt

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání.

170,- Kč 340,- Kč

Desatero / Směrovky ke svobodě

Jan Milíč Lochman

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie. Nové vydání dlouho rozebraného textu. Další dva díly (OTČENÁŠ a KRÉDO) vyjdou ještě letos.

160,- Kč 200,- Kč

Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)

Jiří Otter

ThDr. Jiří J. Otter, znalec novozákonního řeckého jazyka, předkládá čtenáři svůj nejnovější výklad dalšího biblického spisu, tentokrát nejmladšího apoštolského listu Nového zákona – Druhého listu Petrova.

72,- Kč 90,- Kč

Bohuslava Bílejovského kronika česká

Ota Halama

První novodobé vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532.

128,- Kč 160,- Kč

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu (Mezigenerační ekumenicko-teologický rozhovor)

Petr Macek

Tato studie chce přispět k teologickému dialogu různých reformačních tradic.

100,- Kč 220,- Kč

Slova útěchy

Johannes Møllehave

Kniha Slova útěchy je do jisté míry populárním výkladem díla dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a úvahou o smyslu útěchy a soucitu v lidském životě.

184,- Kč 230,- Kč

Rozprava o nenávisti

André Glucksmann

Z francouzského originálu Discours de la Haine (Plon, 2004), Tunis, Le Caire, Jerusalem: une lecon pour le monde entier (2011) a Israel (2007) přeložila Helena Beguivinová.

70,- Kč 240,- Kč

POZVÁNÍ K OSLAVĚ Evangelická liturgika

Pavel Filipi

Obsáhlá studie z pera profesora praktické teologie na Karlově univerzitě – Evangelické teologické fakultě. V knize se snaží postihnout povahu a význam bohoslužebného dění v církvi, a to i s jeho historickým pozadím a ve velké ekumenické otevřenosti.

212,- Kč 250,- Kč

Scire Deum esse (Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy)

Lukáš Novák

Monografie Scire Deum esse navazuje na průkopnickou práci S. Sousedíka a věnuje se výkladu samotného jádra Scotova filosofického odkazu – totiž jeho koncepci metafyziky jakožto aristotelské vědy, která zkoumáním povahy jsoucna jakožto jsoucna a jeho trans

150,- Kč 300,- Kč

PRADĚJINY

Jiří Beneš, Petr Vaďura

Prvních jedenáct kapitol Bible patří k nejznámějším biblickým pasážím. Není proto divu, že o příbězích popisujících stvoření, konflikt Kaina a Ábela, potopu a stavbu babylónské věže existuje tolik falešných domněnek a roztodivných interpretací. To byl také jeden z...

225,- Kč 264,- Kč

Situační etika / Nová morálka

Joseph Fletcher

Situační etika Josepha Fletchera (1905–1991), významného amerického etika a průkopníka bioetiky, je útokem na tradiční etiku norem, která podle autora nepřihlíží ke konkrétním situacím lidského života, a proto vede ke zkostnatělosti. Fletcher odmítá lpění na liteře...

70,- Kč 200,- Kč

Tíže a milost

Simone Weilová

První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž základními stavebními kameny jsou zlo, láska, prázdnota,...

JÍMAVÉ PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽEN

Milan Balabán

"Všechny ženské portréty, o něž se v následujících kapitolkách pokusím, vycházejí ze svědectví a charakteristik biblických. To je spolehlivý základ a podklad našich studií. Nesmíme ovšem opomenout skutečnost, že Bible je kniha historická, nikoli nehistorická šperkovnice...

Dva okrajové biblické spisy v novém aktuálním promýšlení

Jiří Josef Otter

"Dvě biblické knihy, kterým se tu Jiří J. Otter věnuje, nepatří k nejznámějším spisům Nového zákona. Místo v biblickém kánonu nezískaly snadno, ale nakonec se prosadily jako cenné svědectví o zbožnosti a myšlení křesťanů žijících koncem třetího století. Epištola...

72,- Kč 90,- Kč

Novější angloamerická teologie

Petr Macek

Přehledová práce sledující hlavní ideové proudy, směry či programová hlediska, jež se v angloamerické teologické tvorbě prosadily nebo v ní nepřestaly hrát důležitou roli od zhruba sedmdesátých let minulého století. Práce se pokouší jednotlivé směry, jejichž hranice...

100,- Kč 190,- Kč

Malé pojednání o večeři Páně

Jan Kalvín

V úvodu svého spisku (1566) švýcarský reformátor Jan Kalvín píše: Svátost Večeře našeho Pána Ježíše již dlouho obestírají závažné omyly a navíc se v posledních letech stala také předmětem různic a vášnivých sporů. Není potom divu, že mnoho slabých svědomí...

111,- Kč 130,- Kč

Fantazie a poslušnost

Dorothee Sölleová

Je s podivem, že se v české překladové literatuře dosud neobjevilo ani jedno z četných děl mimořádně podnětné myslitelky, teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle (1929–2003), která působila jako profesorka systematické teologie nejen v rodném Německu, ale více než dvanáct...

50,- Kč 140,- Kč

HLUBINNÉ VRTY Rozbory biblických statí a pojmů

Jan Heller

Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, je zájemcům o kvalitní biblistickou a duchovní literaturu dobře znám. Svou poslední knihu nazval Hlubinné vrty a ještě ji, necelý rok před svou smrtí na počátku roku 2008, sám koncipoval. Jak napovídá název i podtitul, jde...

Na rozhraní věků

Amedeo Molnár

Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára "Na rozhraní věků" přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana Calvina, Martina Luthera, Huldrycha...

217,- Kč 256,- Kč

Jen jedenkrát v bibli

Jiří Otter

Průzkum řeckých HAPAXLEGOMEN a dalších nesnadných textů Nového zákona Sbírku šestadvaceti novozákonních studií věnoval autor památce profesora Josefa B. Součka, svého učitele a otcovského přítele, k jeho letošnímu dvojímu jubileu (105. výročí narození a 35....

100,- Kč 125,- Kč

Srozumívání (Když se malá víra ptá na velké věci)

Luděk Rejchrt

Stručná zamyšlení nad pojmy, které používá Bible a s nimiž pracuje křesťanství. Některé jsou zdánlivě jasné, ale zkušenost potvrzuje, jak málo si s nimi člověk ví rady. Krátké výklady doplňují tři rozsáhlejší exkurzy o Ježíšových titulech, vývoji...

Život se zvířaty (Společenství božích tvorů)

Lukas Vischer, Charles Birch

Svědectví Bible vidí lidi a zvířata v těsném společenství. Jsou si navzájem blízcí. A ačkoliv je zvláštní role lidí zdůrazňována, Písmo jako celek považuje za samozřejmé, že zvířata jsou součástí lidského prostředí. Jsou to boží tvorové a jako všechno, co Bůh...

50,- Kč 100,- Kč

Osamělý dav

David Riesman, Nathan Glazer, Reuel Denney

Sociologickou studii Osamělý dav považují mnozí znalci za nejvlivnější knihu dvacátého století. Od prvního vydání, jež se stalo prvním sociologickým bestsellerem, uplynulo již půl století; analýza "nové střední třídy" za pomoci pojmů "niterné řízení" a "vnějškové...

50,- Kč 267,- Kč

Etika

Dietrich Bonhoeffer

Německý evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) patří k předním teologům dvacátého století, kteří reflektovali hlubokou proměnu Evropy a jejích hodnot. Čtenář bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický...

250,- Kč 388,- Kč

Čestně o Bohu – Debata pokračuje

John A. T. Robinson

Druhé české vydání proslulé kontroverzní knížky (první vyšlo v roce 1969), jež každého čtenáře vyprovokuje k vlastnímu úsudku. Základní záměr knížky dále rozkrývá připojená Robinsonova padesátistránková stať, jež shrnuje debaty a polemiky o knize (česky...

30,- Kč 180,- Kč

Apokalypsa aneb Zpěv o naději

Luděk Rejchrt

Nové vydání výkladu Janova Zjevení, poslední biblické knihy, která vždy budila rozpaky či naopak sváděla k takovým katastrofickým výkladům, jež obcházejí základní poslání této knihy: povzbudit k naději, která prosvítá temnotami.

40,- Kč 198,- Kč

Pozvání k naději (Kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi)

Pavel Filipi

"Pozoruhodná publikace, jež výrazně překračuje vše, co bylo v tomto oboru dosud česky vydáno" (Jan Heller). S užitkem budou tuto knihu číst nejen kazatelé, ale právě ti, kteří sedávají pod kazatelnou či lidé, kteří se zajímají o to, o co vlastně v kázání jde a co od...

Kniha svornosti

Martin Luther

KNIHA SVORNOSTI je soubor věroučných, vyznavačských a obranných spisů z druhé a třetí čtvrtiny 16. století, z období reformace v německých zemích. Své nynější podoby nabyla v roce 1580. Autory jednotlivých knih jsou přední osobnosti německé reformace, zejména Philipp...

495,- Kč 550,- Kč

Já a ty

Martin Buber

"Tento spis, rozsahem poměrně nevelký (v německém znění v definitivní podobě jen osmdesát stran), je asi Buberova nejvýznamnější práce vůbec a jistě klíčová pro pochopení jeho myšlení. I tato kniha je velice hutná a nečte se snadno. Proto je jako doslov připojen...

80,- Kč 160,- Kč

Nástin religionistiky

Jan Heller, Milan Mrázek

Čítanka židovsko - křesťanského dialogu

Helen P. Fryová

Aktuální překlad britské edice uvádí do klíčových témat a trendů židovsko-křesťanského dialogu posledních padesáti let. Mezi publikacemi zabývajícími se dialogem představitelů křesťanství a judaismu zaujímá tato kniha výjimečné místo: není totiž jen kompilací...

149,- Kč 298,- Kč

Kvete-li vinný kmen

Milan Balabán

Rukopis nesoucí název Kvete-li vinný kmen je již staršího data: původně pod tímto titulem vyšla "hrst starozákonních úvah z let 1954-79" určených návštěvníkům soukromého semináře v Praze, datovaná 1. 12. 1979.Pro knižní vydání v nakladatelství Kalich Milan Balabán...

190,- Kč 395,- Kč

Chasidská vyprávění

Martin Buber

Na Boha lze hledět v každé věci a dosáhnout ho každým čistým činem, pověděl v úvodu ke své slavné knize M. Buber, jeden z nejvýznamnějších myslitelů 20. století. Formou krátkých, až anekdotických příběhů v ní představuje učení a životní postoje chasidů,...

Co by měl každý vědět o židovství

Arnulf Bauman, Prudký

V krátkých, přehledných článcích, provázených dokumenty historického i liturgického rázu, poskytuje přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství; přináší informace o Izraeli jako lidu, národu i státu; zabývá se židovskou vírou, modlitbou, obřady a...

Tři páteční pozvání k Večeři Páně

Sören Kierkegaard

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, "otce existencialismu".

20,- Kč 98,- Kč

Myslet a věřit (Rozhovor)

Paul Ricoeur, Azouvi, de Launay

Knížka rozhovorů s "nejoriginálnějším filosofem naší současnosti" představuje pronikavé myšlení této osobnosti přístupnou, sdělnou formou.

50,- Kč 216,- Kč

Člověk a zvíře - stvoření Boží (Starý zákon o zvířatech)

Albert de Pury

V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství. Autorem aktuální studie je znalec náboženství Blízkého východu, ženevský profesor Starého zákona.

10,- Kč 60,- Kč

Problém člověka

Martin Buber

Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova.

Spravedlnost Boží, Výklad epištoly Římanům

Josef B. Souček

Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia.

10,- Kč 40,- Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky)

Jan Milič Lochman

Základy ekumenické dogmatiky. Nejobsažnější díl trilogie se věnuje výkladu křesťanského vyznání víry zvaného Apoštolské.

Galilejský, historické bádání o Ježíši formou vyprávění

Gerd Theissen

Ve snaze tlumočit základní zvěst Nového zákona, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích.

Evangelium podle Matouše - ČÁST 1:kapitoly 1-9

Miloslav Hájek

Komentář k evangeliu podle Matouše (kap. 1­9) prozrazuje autorovu odbornost, je však srozumitelný i pro laika. Zabývá se stěžejními evangelijními oddíly, kupř. Modlitbou Páně a Kázáním na hoře.

10,- Kč 30,- Kč

Zpovzdálí se dívaly také ženy (Výzva feministické teologie)

Jana Opočenská

Výzva feministické teologie. První česká práce tohoto druhu.

5,- Kč 20,- Kč

Desatero (Směrovky ke svobodě)

Jan Milič Lochman

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie.

Bůh sestupující (pokus o christologii Starého zákona)

Jan Heller

Pokus o christologii Starého zákona. Známý biblista a religionista tu svými znalostmi osobně svědčí o Bohu, který se ve všech dobách sklání k člověku.

Dopisy andělům - Odměny vítězům

Jiří Otter

Soubor biblických studií na Zjevení 1 - 3 je novým pokusem o výklad aktuálního poselství božích vzkazů.

20,- Kč 20,- Kč

Otčenáš (Křesťanský život ve světle modlitby Páně)

Jan Milič Lochman

Křesťanský život ve světle modlitby Páně. Aktuální výklad. 1. svazek teologické trilogie pražského a basilejského bohoslovce o základních věroučným textech křesťanství.

Boží úděl ve světě

Jan Milič Lochman

Kázání, přednášky a rozhovor z autorovy návštěvy Prahy v roce 1990.

Perspektiva víry (Úvod do eschatologie)

Petr Pokorný, Veselý

Tato knížka vznikla z přednášek, které oba autoři přednesli na teologickém kurzu pro kazatele ČCE v únoru 1986. Příspěvek profesora Pokorného byl posléze rozpracován do řady přednášek o eschatologii.

Vím, komu jsem uvěřil

Miloslav Hájek

Živé výklady základních křesťanských pojmů a hovory o víře. Výklady vynikají ryzostí a zřetelností myšlení a slova.

Biblický slovník

Jean-Jacques Von Allmen

Autor své dílo charakterizuje jako "lidovou příručku biblické teologie, jejíž hlavní pojmy jsou řazeny abecedně".

Do nejhlubších hlubin (Život, setkávání, teologie)

Josef L. Hromádka, Filipi

Soubor statí, vydaný k stému výročí narození J. L. Hromádky.

Na úpatí hory

Luděk Rejchrt

Představení základních křesťanských pojmů esejistickou formou.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku