Spřízněná nakladatelství  Eman

Čárlí, kluk z fary

Veselý, P. /Eman/

Svižně napsaná vzpomínková novela, v níž se prolínají autorovy dětské zážitky z poválečné Opavy, divadelní tvorba let 60. v Ostravě i dopady normalizačního dusna. Mozaika historek posléze přerůstá v nenásilné sdílení zápasů o pravdivou životní orientaci a...

151,- Kč 178,- Kč

V Tvých rukou

Dusilová Hudcovicová, J. /Eman/

Výběr z celoživotní poetické tvorby. Větší část veršů autorka, sama lékařka, věnovala lidem, na něž doléhá v různé podobě trápení nemoci, v zbylé vyjadřuje svou vděčnost za lásku, která ji životem provází. Víra, naděje a láska v konkrétních životních...

113,- Kč 133,- Kč

Za Hvězdou

Stryjová, M. /Eman/

Autobiograficky laděné povídky z pozůstalosti, v nichž autorka přesvědčivě evokuje vnitřní svět dospívající dívky hledající životní opravdovost a její odcizení ve světě, na jehož podobě se mj. nezvratně podepisuje komunistický režim padesátých let.

185,- Kč 217,- Kč

Jak se dělá sbor

/Eman/

Společenství na konkrétním místě, u evangelíků zvané sbor, je pořád základem pro pospolitý život křesťanů. Jak ho v současné době utvářet? Kolem čeho ho soustředit, jak ho otevírat ven? Kdy ještě sbor je sborem a kdy zašel? A jaké jsou širší kontexty tohoto...

199,- Kč 234,- Kč

Zůstat plamenem neohnutým…: Dopisy Karla Hiršla přátelům totálně nasazeným v říši 1942-1944

Wágnerová, A; Trusina, T. ed. /Eman/

Karel Hiršl, popravený člen odbojové skupiny Předvoj, vedl za okupace korespondenci s přáteli totálně nasazenými v říši: Karlem Bertelmannem, Josefem Vyskočilem a Vladimírem Kirchnerem. Korespondence odráží každodenní problémy protektorátního života i naděje...

227,- Kč 267,- Kč

Smlouva se smrtí bude zrušena: Výběr kázání z let 2005 – 2017

Payne, P. P. /Eman/

Soubor Smlouva se smrtí bude zrušena začíná cyklem kázání na příběh o Kainovi a Abelovi, věnuje se tématům viny, vykoupení a předpokladům Ježíšovy etiky.

118,- Kč 139,- Kč

Jak funguje moc

Opočenský, M. ed. /Eman/

 Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama),...

110,- Kč 129,- Kč

100× Desert: Výběr z bohoslužeb v hospodě

Hájek, Š. /Eman/

Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A....

254,- Kč 299,- Kč

Svoboda a odpovědnost

kol. autorů /Eman/

Naše svoboda tváří v tvář výzvám lidí na útěku, islámu a a krize přírodního prostředí. Obsahuje přednášky starozákonníka M. Prudkého: Příchozí a hosté mezi národy země, farářky Ch. Schultz: Církev s uprchlíky v Německu, diakonické pracovnice A. Fendrychové,...

123,- Kč 145,- Kč

Bolest a naděje

Plzáková, E. ed. /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015. O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Exodus 3) a...

99,- Kč 117,- Kč

Pod dlažbou

Škrob, J. /Eman/

Básnická prvotina autora, zakotveného v hluboce žitém křesťanství i bolestech a intelektuálních zápasech současnosti. "Nevěřím na angažovanou a neangažovanou poezii," říká Škrob. "V mých básních je všechno, co v životě vnímám jako důležité. Psát poezii, která by...

144,- Kč 169,- Kč

Země pod duhou-Vyprávění o stvoření, praotcích a vyvedení z Egypta

Linden, N. ter /Eman/

Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru přikázání a mnoha překážkách na cestě do...

297,- Kč 349,- Kč

"Nejpokrokovější církevní pracovník"-Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Morée, P. C. A.; Piškula, J. /Eman/

Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu. Na základě badatelské práce v archivech církví, teologických fakult, státních i komunistických institucí a mezinárodních ekumenických grémií přinášejí nový pohled na...

306,- Kč 360,- Kč

Lyrika liter

Rejchrt, P. /Eman/

Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby...

286,- Kč 337,- Kč

Povídá se… podle Tóry

Linden, N. ter /Eman/

V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává...

252,- Kč 296,- Kč

Quo vadis, čce?-Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014.

Plzáková, E. ed. /Eman/

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti. Obsahuje společné kázání P. Slámy a R. Mazura (O...

81,- Kč 95,- Kč

Pijte z něho všichni-Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm

Vymětal, M. ed. /Eman/

Kostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí. Ve sborníku, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, najdete studie o obnoveném vysluhování podobojí...

169,- Kč 199,- Kč

Tobiáš

Linden, N. ter /Eman/

Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravující moc. Jen je...

Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství

Lohse, T. H. /Eman/

Metodická příručka, která umožní orientaci při neplánovaných i očekávaných rozhovorech, při nichž je potřeba rychle vyhmátnout problém a pomoci zorientovat se v něm, jak pro toho, kdo chce poradit, tak pro toho, kdo rady poskytuje. Ti, kdo se věnují poradenství, ať už...

Přijmi nás ještě i dnes-Modlitby z Blahoslavova domu

Vítek, J. /Eman/

Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám. Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním...

118,- Kč 139,- Kč

Krása-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

kol. autorů /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana...

42,- Kč 110,- Kč

Svět Jaroslava Šimsy

Šimsová, M. /Eman/

Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy...

245,- Kč 288,- Kč

O svatosti milosrdného Boha

Skála, P. /Eman/

Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat,...

139,- Kč 163,- Kč

Vyznání nejistého chodce

Rejchrt, P. /Eman/

Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je...

Kořeny a květy biblických pojmů

Balabán, M. /Eman/

Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů.

127,- Kč 149,- Kč

Není už rozdíl? Keine Unterschiede mehr? No more difference?

/Eman/

Sborník textů k pražské konferenci IEC nad tématy Společné zvládání bolestí minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě

96,- Kč 113,- Kč

Řetěz bláznů

Břežina, Aleš /Eman/

84,- Kč 299,- Kč

A stalo se slovo...

/Eman/

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

42,- Kč 121,- Kč

Král na oslu

Nico ter Linden /Eman/

Příběhy z Nového zákona vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu nejznámější podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O nemilosrdném služebníku, příběhy o tom, jak Ježíš chodil po vodě, jak uzdravil malomocného nebo jak se pozval na návštěvu k...

297,- Kč 349,- Kč

Světlo tmou zjizvené

Pavel Rejchrt /Eman/

84,- Kč 248,- Kč

Jonáš

Štěpán Hájek /Eman/

Deset kázání o Jonášově útěku a cestě do Ninive se stává čtenáři překvapivě současným průvodcem na cestě, kde může nalézt své životní poslání a místo. Ilustrace mladé brněnské výtvarnice nepředstavují jen odpověď zaujatého posluchače, ale též další...

84,- Kč 269,- Kč

Dvakrát dvě je pět

Hebe Kohlbrugge /Eman/

Vzpomínky nizozemské protestantky na její angažmá v předválečném i poválečném Německu a v zemích komunistické východní Evropy. Dějiny Evropy od nástupu nacismu po pád komunismu. Napínavé vyprávění otevře moderní středoevropské dějiny „zevnitř“ i mladé...

42,- Kč 248,- Kč

Člověče, kde jsi ?-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010.

/Eman/

Příspěvky: Hana Pfannová (Úvodní bohoslužby), Milan Balabán (Fatální rozhodnutí proroka Jeremjáše), Tomáš Trusina (Člověk před boží tváří podle Žalmu 8), Petr Gallus (Teologicky o člověku), Anna Hogenová (Člověk v době postmoderní – filosoficky o člověku),...

42,- Kč 49,- Kč

Rozprava zvláštní / Samenspraak special

kol. autorů /Eman/

O tom, co se děje kolem Hanse van der Horsta / Hans van der Horst centraal. Rozpravy/Samenspraak 2009 Další sborník z ediční řady Rozpravy/Samenspraak je vydán jako dík za celoživotní úsilí, jež na poli česko-nizozemských církevních kontaktů vyvíjí Hans van der Horst. V...

71,- Kč 83,- Kč

Jdi a jednej také tak

/Eman/

Soubor přednášek z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2007 o předpokladech a soudobých výzvách křesťanské etiky. Obsahuje zásadní texty - Ježíš a etika (Petr Pokorný), Starý zákon a etika (Pavel Keřkovský), Islám a etika (Pavel Hošek) a přednášky konkrétním...

80,- Kč 94,- Kč

... nakonec bude spasen i ďábel

Zbořilová, J. /Eman/

Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěsti.

151,- Kč 178,- Kč

Prosečský obrozenský čtenář Josef Vávra

Josef Dvořák, Dana Dvořáková-Táborská, Velimír Dvořák /Eman/

42,- Kč 49,- Kč

Před tvým tajemstvím

Šlechta, J. /Eman/

Výbor z básnické tvorby evangelického faráře. Ohlasy biblických písní, příběhů i vlastní tvorba, odrážející duchovní zasazení 20. a 30. let minulého století.

42,- Kč 112,- Kč

Mlč

Stryjová, M. /Eman/

Povídkové miniatury, v nichž autorka (1931-1977) evokuje krajiny, postavy a příběhy svého dětství a mládí, prožitého nejprve na Volyni a potom na Broumovsku. Nezúčastněným dětským pohledem a barvitým až vizuálním jazykem zachycuje konkrétní zážitky z války a...

224,- Kč 264,- Kč

Svědectví o světle

Hejzlar, J. S. /Eman/

Bilanční postila lodníka, písmáka, pastýře, zapáleného kazatele a debatéra, v jehož blízkosti mnozí nacházeli nové světlo. Kázání meditačně ponořená do Kralické bible a otevřená nouzím i scestím dnešních křesťanů i jejich souputníků. S kresbami a reprodukcí...

42,- Kč 285,- Kč

Českobratrské Prosečsko

Josef Dvořák, Velimír Dvořák /Eman/

Příběh evangelictví ze severního okraje Vysočiny podrobně zmapovaný od tolerančních časů po aktuální současnost. Kronika, v níž se neztrácejí osudy jednotlivých aktérů. Reprodukce dobových dokumentů a bohatý fotografický doprovod.

409,- Kč 454,- Kč

Rok na čtyři doby

Kolbel, M. /Eman/

Zemitá i snivá poezie „mudrce českého undergroundu“. „Jeho poezie vychází z přemýšlení, je reflexí nad tím, co dělá, co ho tvoří, co je jeho. Jeho práce ho ukotvuje a zároveň z ní vyplývá to, co můžeme číst v jeho poezii. Tím je zemitá, ale zároveň snivá, tak...

109,- Kč 128,- Kč

Anastasis

Pavel Rejchrt /Eman/

Básnická kniha, v níž umělec rozvíjí své nadání poetické skladby a uplatňuje svůj dar poezie litanické, až modlitební. Pokaždé však vychází z hlubokého prožitku lidského života, tak často ochromeného řeřavým hledáním a tázáním, stejně jako jindy...

42,- Kč 185,- Kč

Aby se slovo dostalo ke slovu

Jonker, E. R. /Eman/

Trápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body, dodá chuť k práci a tvořivému i...

153,- Kč 180,- Kč

V šat bílý odění

Milena Šimsová /Eman/

„Kdo jsou ti krásní lidé, v šat bílý odění?“ ptá se Sváťa Karásek v písničce parafrázující nebeskou vizi z biblické apokalypsy. A odpovídá – „Lidé co k trůnu přišli z velikého soužení.“ V této perspektivě shromáždila a převyprávěla brněnská...

84,- Kč 198,- Kč

Vyjdi, i vyšel-Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Hájek, Š. /Eman/

Řada kázání o Abrahamovi, která inspirativně představují jeho příběh a zasahují do leckdy překvapivých aktuálních souvislostí. Osobitá práce se slovem dává proznívat Slovu. Dramaturg Josef Kovalčuk napsal doslov inspirován tím, jak se autorovo zvěstování odráží ve...

81,- Kč 95,- Kč

Navzdory

Šimsa, J. /Eman/

Básnický výbor z let 1981–1997. Neúprosné osobní konfese, kladení otázek po smyslu, ironický odstup i důvěřivé výpovědi víry básníka a faráře střední generace. S předmluvou Jana Balabána.

42,- Kč 135,- Kč

Na okraji

Mrázek, M. /Eman/

Básnická sbírka.

42,- Kč 148,- Kč

Ježíšova politika

John Howard Yoder /Eman/

Cesta kříže a její společenský dosah Čím Ježíš určuje vztah svých následovníků ke světu dějin a politiky? Pokus o křesťanskou etiku, který důsledně vychází z Nového zákona a respektuje soudobé biblické bádání.

168,- Kč 198,- Kč

Jako sen

Vlasáková, E. /Eman/

Zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově v Sobotíně

42,- Kč 173,- Kč

Příběhy nových počátků-Třiadvacet kázání na první kapitoly bible

Hájek, Š. /Eman/

Třiadvacet kázání na první kapitoly bible. Druhé doplněné vydání.

81,- Kč 95,- Kč

Edda a Tóra

Kornelis Heiko Miskotte /Eman/

Esejisticky laděné reflexe věnované srovnání Starého zákona a germánské mytologie. Práce psaná v předvečer nástupu nacismu je podivuhodně ozvučná uprostřed rozmanitosti současných duchovních proudů. Slovo theologa hluboce ukotveného v hebrejských Písmech, který vede...

236,- Kč 278,- Kč

Angst und Hoffnung

Šimsa, Jaroslav /Eman/

162,- Kč 191,- Kč

Úzkost a naděje

Šimsa, Jaroslav /Eman/

Výbor obsahuje dopisy a další texty Jaroslava Šimsy, které napsal v letech 1940-1945 z různých vězení a z koncentračního tábora Dachau. Jaroslav Šimsa se již jako student filosofie stal archivářem T. G. Masaryka. Jeho životním zaměřením - od činnosti v junácké Lize...

164,- Kč 193,- Kč

Homo homini pastor

/Eman/

Rozpravy 2003: Výzvy a kontexty pastorační práce v církvi, nemocnicích a věznicích. Příspěvky českých a nizozemských autorů.

30,- Kč 35,- Kč

Spravedlnost povznáší národ-Bilance theologa uprostřed 90. let

Trojan, J. S. /Eman/

Výběr zásadních i příležitostních textů z posledního desetiletí.

38,- Kč 45,- Kč

Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?

Payne, P. P. /Eman/

Výbor z kázání od studijních let po současnost.

66,- Kč 78,- Kč

Temno, doba Koniášova

Fiala, J. /Eman/

Kniha se věnuje českým dějinám první poloviny 18. století a působení proslulého jezuity Antonína Koniáše.

192,- Kč 226,- Kč

Boží okno-Meditace na cestu k velikonocům

Kohlbrugge, H. /Eman/

Meditace na cestu k velikonocům.

38,- Kč 95,- Kč

Tolerance jako podmínka života

Komárková, B. /Eman/

Kniha úvah Boženy Komárkové o dějinách a toleranci.

106,- Kč 125,- Kč

Jak bolí Bůh

/Eman/

Rozpravy 1998: Podněty biblické teologie pro liturgii

4,- Kč 5,- Kč

Přátelství mnohých

Komárková, B. /Eman/

64,- Kč 75,- Kč

Ve světě a ne ze světa

Komárková, B. /Eman/

Interpretace základních poloh křesťanství s ohledem na moderního člověka. Texty zásadní i příležitostné povahy.

68,- Kč 80,- Kč

Církev jako menšina

/Eman/

Rozpravy 1996: Může církev ve společnosti obstát jako menšina?

17,- Kč 20,- Kč

Bláznovství kříže

Souček, J. B. /Eman/

Trvale aktuální „badatelský esej“ o středu novozákonního svědectví.

34,- Kč 40,- Kč

Úděl a útěcha

Nechutová, J. /Eman/

Umírání a útěcha ve smrti v pohledu antiky, raného a středověkého křesťanství. Obsahuje studii autorky a antické, raně křesťanské a středověké texty, poprve přeložené do češtiny.

9,- Kč 68,- Kč

O svobodu svědomí

Komárková, B. /Eman/

Dokumentace zápasu o věrohodnou křesťanskou existenci v odporu proti totalitárním pokušením doby.

68,- Kč 80,- Kč

Božena Komárková a její hosté

/Eman/

Eseje na společenská a teologická témata, které autorka přednášela brněnskému disidentskému okruhu. Součástí knihy je i redigovaný záznam diskusí, které jednotlivé texty vyvolaly. Diskutují Jaroslav Šabata, Jan Šimsa, Milan Uhde aj.

9,- Kč 10,- Kč

Věřit a rozumět

Josef Veselý /Eman/

Výbor z teologizujících esejů

42,- Kč 144,- Kč

Olinka

Peter de Knegt /Eman/

Nizozemec totálně nasazený za války u Hamburku naváže přátelství s českou Židovkou z koncentračního tábora. Biograficky laděné vyprávění skládá mozaiku dvou lidských osudů vzdorujících válečné nelidskosti. Zároveň dokumentuje, co všechno je potřeba rozkrýt, když...

84,- Kč 198,- Kč

Kuba, ráj to napohled

Dana Moree /Eman/

Reportážně laděné vyprávění o cestě za obyvateli „ostrova svobody“, kteří čelí nesvobodě, chudobě a duchamornosti pozdního castrovského režimu a podílejí se na nezávislých církevních a lidskoprávních aktivitách. Portréty konkrétních lidí a jejich životních...

67,- Kč 136,- Kč

K svobodě je dlouhé putování

kol. /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2009. Zásadní výklady i osobně pojaté texty o cestě českobratrské církve a její bohoslovecké fakulty různými etapami komunismu, a zejména o tom, jakým způsobem tuto minulost dokázali evangelíci uchopit a kriticky pojmenovat...

42,- Kč 49,- Kč

Povídá se... podle Marka a podle Matouše

Nico ter Linden /Eman/

Bohatství a síla příběhu o Ježíši bez dogmatizování, frází a církevní nadřazenosti. Před čtenářem se zároveň otevře, jak důležitou roli ve vyprávění evangelistů o Ježíši hrají motivy z textů starozákonních, jakou roli hrají sami evangelisté a proč se jejich...

Pokojík

Marie Stryjová /Eman/

Příběh z Prahy padesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu a zároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozu prosáklého nejen ideologií, ale též maloměšťáckou povrchností. Postupně a neokázale se odkrývá existeciální...

84,- Kč 168,- Kč

Josef

Ivan Urbánek /Eman/

Tužkokresby svérázné poetiky vyprávějí příběh praotce Josefa. Nyní za speciální předvánoční cenu.

213,- Kč 489,- Kč

Mistr ryzího snu

Pavel Rejchrt /Eman/

Příběh životních labyrintů básníka Jana Sochora na pozadí jeho konfliktního vztahu k otci, význačnému sochaři, s neustále se vynořující tajemnou postavou svážeče listí, Mistra Ryzího snu. Doplněno grafikami autora.

84,- Kč 195,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku