Spřízněná nakladatelství  Mlýn

Vážně?!-Vzkazy pro mé jednadvacetileté Já

Beeman, B. /Mlýn/

Kazatel, přezdívaný pastor Bob, který se kromě kázání evangelia věnuje křesťanské metalové hudbě, nabízí v této knížce důležité životní postřehy a úvahy formou vzkazů (literárním adresátem je on sám, když s hudbou i s kázáním začínal).

169,- Kč 199,- Kč

Poetry and Theology

Nicák, M. ed. /Mlýn/

118,- Kč 139,- Kč

Dokonalá láska vyhání strach

Plátová, J. /Mlýn/

Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie

118,- Kč 139,- Kč

Život Mojžíšův-řecko-česky

Filón z Alexandrie

127,- Kč 149,- Kč

Teologie opomíjených (Přehlížené hlasy v Novém zákoně)

Mrázek, J.

Teologie novozákonních knih, kterým se obvykle nedostává tolik pozornosti – třeba proto, že řeší jen některá vybraná témata, a jinými se nezabývají, chybí v nich ucelený systém (což však neznamená, že jej autoři v hlavě neměli). Knížka Jižřího Mrázka čte mezi...

127,- Kč 149,- Kč

Hledám slova pro hledající

Fišer, D.

118,- Kč 139,- Kč

A bohové se vracejí

Pavel Hošek

Proměny náboženství v postmoderní době.

118,- Kč 139,- Kč

Umučení Polykarpa a pašijní příběh

Jan Amos Dus

Publikace obsahuje řecký text a nový český komentovaný překlad.

127,- Kč 149,- Kč

Zapovězené žalmy

Thomas Römer

Modlitby beznaděje a pomsty

84,- Kč 99,- Kč

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Jiří Mrázek

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia.

127,- Kč 149,- Kč

Víra usilující rozumět

Daniel Migliore

Úvod do křesťanské teologie

254,- Kč 299,- Kč

Bůh – můj bližní

kolektiv autorů

Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o životě a o smrti

118,- Kč 139,- Kč

Člověk mezi nebem a zemí

Petr Gallus

Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha

212,- Kč 249,- Kč

Slovo na všední den a na neděli

Pokorný, P.

Promluvy připravené původně pro vysílání Českého rozhlasu 6 – vesměs na biblická témata, podaná stručně a srozumitelně jako námět k zamyšlení (pro lidi věřící i nevěřící). Autor pracuje jako evangelický farář v Praze-Střešovicích a zabývá se mimo jiné...

84,- Kč 99,- Kč

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Karfíková, L.; Mrázek, J. ed.

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona, Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy, Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu, Jiří Mrázek: Milost v P

118,- Kč 139,- Kč

O kozlech, ovcích a lidech

Mrázek, J. /Mlýn/

Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia

Vyprávění a právo v knize Exodus

Viktor Ber

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (Právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…)

127,- Kč 149,- Kč

Unitas fratrum 1457–2007

uspořádal Martin Wernisch

Studie a texty 15 (2009/2) Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

127,- Kč 149,- Kč

Teologie a dějiny

uspořádal Jindřich Halama

Studie a texty 14 (2009/1)

127,- Kč 149,- Kč

Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír

uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma

Studie a texty 13 (2008/2) Studie ke starozákonní hermeneutice

127,- Kč 149,- Kč

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše. PETR SLÁMA: „Povstane z trů

169,- Kč 199,- Kč

Budu s tebou…

Peter Bukowski

Role bible v pastýřském rozhovoru.

118,- Kč 139,- Kč

Protestantismus a první křesťané

Jean Zumstein

Ježíš, Pavel, tradice a víra

110,- Kč 129,- Kč

Teologie Nového zákona

François Vouga

Definice, úkoly a metody teologie Nového zákona; Nový zákon jako čtení Starého (kapitola 1), jaká je hlavní zvěst Nového zákona o spasení (kap. 2), o lidské existenci (kap. 3), o společenství církve (kap. 5), o existenci za hranicí smrti (kap. 7) a o jeji

297,- Kč 349,- Kč

Úvod do Nového zákona

Theissen, G.

Velmi užitečná stručná příručka, jež uvádí do ježíšovských tradic, teologie apoštola Pavla, synoptických evangelií, popavlovských dopisů, do janovské literatury a do problematiky vzniku Nového zákona jakožto knihy. Autor přednáší Nový zákon na univerzitě

Od Ježíše k teologii

uspořádal Petr Pokorný

Studie a texty 12 (2008/1)

Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání

uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückel

Studie a texty 11 (2007/2)

127,- Kč 149,- Kč

Žít se smrtí

Daniel Marguerat

Výzva Nového zákona

59,- Kč 69,- Kč

Matoušovské studie

kol.autorů

Jiří Mrázek: Komu je psáno Matoušovo evangelium, Jiří Mrázek: Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, David Balcar: Podobenství o dvou synech, Marta Židková: Podobenství o družičkách, Jiří Mrázek: Smysl a záměr Ježíšovy „apokalyptické řeči“ v prvních

76,- Kč 89,- Kč

Bible nespadla z nebe

Bernard Gillièron

Strhující historie jejího zrození.

59,- Kč 69,- Kč

Apokalypsa byla zítra

Elian Cuvillier

Vyznání naděje v Novém zákoně

50,- Kč 59,- Kč

Filosofie jako brána k teologii

Diogenes Allen

Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofie s náboženství

118,- Kč 139,- Kč

Vznešený Teofile

Petr Pokorný

Teologie Lukášova evangelia a Skutků.

84,- Kč 99,- Kč

Slovo v setmělém světě

Jean Zumstein

Objevování Janova evangelia a jeho čtenářů.

Apoštolské vyznání

Petr Pokorný

Výklad nestarších křesťanských věroučných textů

59,- Kč 69,- Kč

Lukášovská podobenství

Jiří Mrázek

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobenstvími pracuje

127,- Kč 149,- Kč

Den se přiblížil

Petr Pokorný

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková.

84,- Kč 99,- Kč

Bázeň boží a narativní etika

Pavel Keřkovský

Zrod narativní etické reflexe: autor zkoumá historický okamžik vzniku mravního chování a etické reflexe a v další části pak mravní chování a etickou reflexi v biblické tradici. Publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkukného záměru/grantu MS

169,- Kč 199,- Kč

Bláznovství víry podle Jakuba

Jiří Mrázek

Výklad Jakubovy epištoly.

84,- Kč 99,- Kč

Skrytý Bůh

Thomas Römer

Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně.

93,- Kč 109,- Kč

Etika a Starý zákon

John Barton

Starý zákon má kořeny v kultuře, která je nám už hodně vzdálená, občas si sám odporuje a někdy užívá myšlenkové kategorie, které současné uvažování o etice nezná. Nakolik může starozákonní etika (a třeba „Desatero“) pomoci při řešení dnešních problémů? Mo

84,- Kč 99,- Kč

Místo svobody

Fraçois Bovon

Život ve svobodě podle Nového zákona.

38,- Kč 45,- Kč

Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu

Filip Čapek

Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse.

169,- Kč 199,- Kč

Řeč filosofické a biblické reflexe

Pavel Keřkovský

Problém spravedlnosti a lidských práv v díle Boženy Komárkové

169,- Kč 199,- Kč

Výklady a vykladači

uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec

Studie a texty 9 Biblické a hermeneutické studie

118,- Kč 139,- Kč

Staveniště

François Vouga

Křesťané ve světě podle dopisu Efezským.

59,- Kč 69,- Kč

Úvod do biblické didaktiky

Ingo Baldermann

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce.

169,- Kč 199,- Kč

Člověk z Nazaretu

Daniel Marguerat

Co dnes vlastně víme o Ježíšovi.

59,- Kč 69,- Kč

Epochy dějin dogmatu

Lohse, B.

Kniha profesora církevních dějin z Hamburku prochází různé etapy křesťanského myšlení od starocírkevních vyznání přes středověké a reformační učení až k věroučným stanoviskům novodobého protestantismu a katolicismu.

169,- Kč 199,- Kč

Co dělá naše jednání dobrým?

Eric Fuchs

Uvedení do etiky

127,- Kč 149,- Kč

Kompendium evangelické dogmatiky

Pöhlmann, H. G.

Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Autor – profesor systematické teologie v Osnabrücku – probírá standardní témata, a to vždy ve třech částech: Historický přehled, diskuse 20. století a shrnující teze.

212,- Kč 249,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku