Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Řecké mýty: Mytologie a filosofie

Ferry, L. /Garamond/

Filosof a univerzitní profesor Luc Ferry předkládá v tomto díle rozbor řeckých mýtů a jejich přínos moderní době. Nejedná se ale o pouhé převyprávění klasických řeckých mýtů, jak je tomu v doposud jediné ucelené knize v češtině od Roberta Gravese. Ferry se snaží o...

417,- Kč 490,- Kč

Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů: Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Reichstäter, J. /Masarykova Univerzita/

Publikace nabízí analytické vhledy do studia předkřesťanských náboženství nejsevernějších skupin Indoevropanů – Keltů, Germánů a Baltů. Prezentuje aktuální poznatky o starých panteonech, rituálech a mytologiích těchto etnik perspektivami dílčích vědních oborů,...

281,- Kč 330,- Kč

K čemu je věštění ze snů?: Překlad a výklad Synesiova spisu O snech

Horáček, F. /Pavel Mervart/

Knížečka O snech je záhadná i na poměry pozdněantického filosoficko-náboženského prostředí svého vzniku. Synesios z Kyrény (370–413 n. l.) v ní jako žák alexandrijské filosofky Hypatie v novoplatónském rámci a rétoricky bohatě vykládá o vztahu duše ke světu, o...

390,- Kč 459,- Kč

Kováři a alchymisté

Eliade, M. /Argo/

První železo získával člověk z meteoritů, a proto mu přisuzoval týž posvátný charakter jako nebesům, odkud pocházelo. Stejně pohlížel i na ty, kdo se železem a s kovy vůbec pracovali - na horníky, hutníky a kováře. Kniha Kováři a alchymisté není historií alchymie....

211,- Kč 248,- Kč

Poslyš vyprávění z časů tvých otců

Míčková, D.; Wollnerová, D. /Academia/

Již staří Egypťané si vyprávěli příběhy o faraonech, kouzelnících z dávných časů, o trosečnících, chamtivých úřednících, podivuhodných dobrodružstvích a tajemných místech. Některé z těchto příběhů se dochovaly až do dnešních dnů a jedná se o jedny z...

251,- Kč 295,- Kč

Tři přednášky o gnozi

Kozák, J. /Bibliotheca gnostica/

Přednáškový cyklus interpretuje starověký obřad sómy coby teologický základ celého křesťanství, nachází rozdíl mezi původní koncepcí základního liturgického obřadu indoevropského náboženství a sekundární židokřesťanskou verzí. Sóma byl v pojetí indoevropské...

122,- Kč 143,- Kč

Sám spatříš svět stínů: Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech

Korecká, L. /Herrmann & synové/

Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic nepředstavují v ději ság pouhé náhodně zvolené epizody, nýbrž...

212,- Kč 249,- Kč

Věštění v antickém Řecku IV.: Mezi vodou a ohněm

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Čtvrtý a závěrečný díl Věštění v antickém Řecku přináší ve třech částech výklad čtyř větších skupin induktivních věštebných technik, které jsou doloženy z antiky nebo středověku. Část nazvaná „Voda“ pojednává o pozadí a principech metod, které...

472,- Kč 555,- Kč

Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace

Kozák, J. A. /Herrmann & synové/

Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v...

Soumrak bohů: Severské mýty a báje

Kadečková, H. /Dybbuk/

Nové vydání nejznámějších severských mýtů a bájí v převyprávění Heleny Kadečkové. Svérázné příběhy o vzniku světa, věčném boji vládce Ódina, hrdinství boha Tóra a jeho kouzelném kladivu Mjöllni, lstivém poloobru Lokim, statečných soubojích s obry, o...

Epos o Gilgamešovi

Prosecký, J.; Rychtařík, M. /NLN/

Epos o Gilgamešovi je považován za nejvýznamnější dílo akkadské (babylónsko-asyrské) literatury a literatury starověkého Předního východu vůbec, jež se plným právem stalo součástí literatury světové. Je oslavou přátelství a hrdinské odvahy, výrazem úzkosti před...

382,- Kč 449,- Kč

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie

Vítková, Z. /Herrmann & synové/

Řecké slovo gnósis znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou část „probudit“, a otevřít si tak možnost pro opravdovou...

189,- Kč 222,- Kč

Perun bůh hromovládce: Sonda do slovanského archaického náboženství

Téra, M. /Pavel Mervart/

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systémů, především z oblasti indoevropských tradic. Mimo pozornost...

339,- Kč 399,- Kč

Věštění v antickém Řecku III. -Země a mrtví

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Třetí díl Věštění v antickém Řecku s podtitulem Země a mrtví přináší ve třech oddílech výklad pěti skupin induktivních věštebných technik, jež byly využívány v řecké a římské antice nebo ve středověku. Část nazvaná „Čísla“ informuje o pozadí a...

339,- Kč 399,- Kč

Posvátná tradice ve starém Egyptě

Clarková, R. /Volvox Globator/

Mystéria starověkého Egypta nás fascinují už stovky let. S každým archeologickým objevem se však tajemství prohlubuje: co pobízelo tuto pradávnou civilizaci, aby vytvořila tolik neobyčejně krásných promyšlených chrámů, hrobek a pyramid? Skutečný význam a účel skrytý...

509,- Kč 599,- Kč

Lživé ságy starého Severu

/Herrmann & synové/

Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli...

315,- Kč 370,- Kč

Staroislandské ságy

/Garamond/

Nové, doplněné a upravené vydání základního pramene poznání světa starých Seveřanů – knihy Staroislandské ságy – obsahuje pět nejznámějších islandských ság v redigovaném překladu Ladislava Hegera. Ságy realisticky líčí každodenní život na Islandu v...

Jak je psáno-Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty

kol. autorů /Oikoymenh/

Sv. 4: Mezi písemnými prameny ze starověké Levanty tvoří nezanedbatelnou součást texty vědecké, právní, administrativní a školní povahy. Prostřednictvím komentované antologie se tak čtenář může seznámit s vývojem jednotlivých skupin textů či žánrů. Pro řazení...

253,- Kč 298,- Kč

Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta-Texty k dějinám starověké Levanty

Mynářová, J. /Oikoymenh/

Sv. 6: Šestý svazek řady Starověké písemnictví Levanty představuje čtenáři historický vývoj Levanty, a to prostřednictvím syntézy písemných pramenů a hmotné kultury. Ve své úvodní části předkládá kulturně-historický vhled do prostoru starověké Levanty, a to nejen...

296,- Kč 348,- Kč

Když království sestoupilo z nebes

Prosecký, J. /Academia/

Kniha obsahuje všechny dosud známé sumerské a akkadské chronografické texty, kroniky, královské seznamy a seznamy eponymů, z oblasti starověké Mezopotámie od konce 3. tisíciletí do 3. století př. Kr. (od období III. dynastie z města Uru do konce vlády perských panovníků)....

310,- Kč 365,- Kč

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

Hrůša, I. /Vyšehrad/

Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve...

279,- Kč 328,- Kč

Život Mojžíšův-řecko-česky

Filón z Alexandrie

127,- Kč 149,- Kč

Na stezkách domu Baalova-Náboženské texty literární a kultické

kol. autorů /Oikoymenh/

Tento svazek komentované antologie přináší čtenářům výběr z textů pocházejících z oblasti Syropalestiny a okolních zemí, které se bezprostředně vztahují k jeho náboženskému prostředí. Text je rozdělen do dvou částí. První, kterou označujeme jako literární,...

338,- Kč 398,- Kč

A po celou zimu byl klid-Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách

Králová, K. /Pistorius & Olšanská/

Kniha usiluje o rekonstrukci pojetí času u starých Seveřanů a zároveň ukazuje, jak se lišilo od způsobu, jakým chápe čas současný člověk. Starověký člověk, který nenosil hodinky a nedělil den na hodiny, minuty a vteřiny, nutně musel běh času vnímat jinak než my....

144,- Kč 169,- Kč

Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty.

kol. autorů /Oikoymenh/

Sv 3: Tento svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr. Kniha je členěna chronologicky a geograficky a to dle míst nálezu...

211,- Kč 248,- Kč

Jako pták v kleci-Epigrafické památky starověké Levanty

kol. autorů /Oikoymenh/

5. svazek je obdobně jako další svazky této řady komentovanou antologií primárních písemných pramenů z prostoru starověké Syropalestiny, tentokrát tzv. “epigrafiky”. Kniha je rozdělena do čtyř chronologických částí, přičemž nejstarší zde pojednané texty pocházejí...

296,- Kč 348,- Kč

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Urbanová, D. /Host, MU Brno/

Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž...

288,- Kč 339,- Kč

Starověké báje a pověsti

Mertlík, R. /Argo/

Po více než dvaceti letech znovu vychází soubor nejznámějších starověkých bájí a pověstí, které na základě děl nejslavnějších antických básníků skvostně převyprávěl Rudolf Mertlík, jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů z klasických jazyků. Díky...

Věštění v antickém Řecku II.-Tělo a sny

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku....

471,- Kč 555,- Kč

Zákonem nechť je budována zem-Staroseverské zákony a zákoníky

Starý, J. /Herrmann & synové/

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kniha poutavě popisuje a...

212,- Kč 249,- Kč

Staroegyptské náboženství II.-Život a úděl člověka

Janák, J. /Oikoymenh/

Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na všechny kategorie světových bytostí (bohy, blažené zesnulé, žijící i panovníka) shodným způsobem. V úvodu...

Písemnictví starého Předního východu

/Oikoymenh/

Tato kniha je prvním svazkem šestidílné řady týkající se písemnictví a dějin starověké Syropalestiny v kontextu okolních kultur. Kniha mapuje písemné památky starověkého Předního východu se zaměřením na Mezopotámii, Sýrii, Palestinu, Anatolii, Írán, Arabský...

593,- Kč 698,- Kč

Eddica minora

Starý, J. (nakladatelství Herrmann & synové)

Edica Minnora je soubor staroseverských básní doby vikinské a období skandinávského středověku, dochovaných roztroušeně na pergamenech. V tomto unikátním korpusu jsou obsaženy zejména ságy o dávnověku, které popisují život a slavné činy dávných severských hrdinů,...

Panství a spása-Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě

Assmann, J. /Oikoymenh/

Autor zde shrnuje výtěžky svých studií ke staroegyptským, staro­izraelským a evropským představám o politickém řádu. Soustřeďuje se přitom na proměnlivé vztahy mezi politickým společenstvím a náboženskými soustavami, přičemž rozlišuje dva aspekty politické...

338,- Kč 398,- Kč

Legenda o Sigurdovi a Gudrún / The Legend of Sigurd and Gudrún

J. R. R. Tolkien (nakladatelství Argo)

Autor Pána prstenů se vždy zajímal o severskou mytologii. Příběh o Sigurdovi a Gudrún je součástí Ságy o Völsunzích, ale hlavní hrdina se objevuje i v Eddě. Tolkien spojil zlomky příběhu v ucelenou linii a zpracoval ji za využití obtížného eddického verše, při...

Orfeův sestup do podsvětí - Výbor z orfických textů

(nakladatel Pavel Mervart)

Tento výbor z textů spojených s Orfeem a orfismem zpřístupňuje doklady pozoruhodného mytologického a náboženského fenoménu, který se, počínaje renesancí, znovu a znovu vynořuje v literatuře, hudbě a výtvarném umění. Ve staré řecké a římské mytologii je Orfeus...

212,- Kč 249,- Kč

Řád a chaos v archaických kulturách

(nakladatelství Herrmann & synové)

Kolektivní studie Řád a chaos v archaických kulturách přináší sedm statí předních českých badatelů, kteří analyzují pojmy řádu a chaosu ve vybraných archaických kulturách. Všechny studie spojuje snaha neomezovat analýzu řádu a chaosu na jeden z jejich konkrétních...

212,- Kč 249,- Kč

Věštění v antickém Řecku I.

Vítek, T. /Herrmann a synové/

První díl čtyřdílného projektu věnovaného věštění v antickém Řecku, ale v nemalé míře i věštění římskému a středověkému, je věnován tzv. induktivní věštbě, která vycházela z výkladu věštných znamení. V publikaci lze nalézt bezmála veškerý přístupný...

423,- Kč 498,- Kč

Tajemství run

Guido von List (nakladatelství Volvox Globator)

Čtenáři se poprvé nabízí možnost poznat v českém jazyce práci předního rakouského ariosofa konce 19. stol., G. von Lista (1848-1919). Unikátní dílo, sestávající z části věnované runám a části věnované heraldice a etymologii, bylo zamýšleno jako předmluva pro...

Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku

/Argo/

Ságy o dávnověku jsou svéráznými skvosty bohaté vypravěčské tradice Islandu. Otevírají fantazijní světy, v nichž se bájní severští hrdinové utkávají s nadpřirozenými protivníky, oddávají se bujarým pitkám a dobývají nedobytné panny. Čtyři stěžejní ságy - o...

253,- Kč 298,- Kč

Starověká náboženství - Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu

Heller, J. (nakladatelství Verbum)

První knižní vydání populární učebnice religionistiky. V minulosti již dvakrát vyšlo jako skripta Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (1978 a 1988). Kniha přináší ucelený obraz náboženství sousedů Izraele - náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a...

Zákon a právo v archaických kulturách

(nakladatelství Herrman & synové)

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a...

283,- Kč 333,- Kč

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole

Dostálová, R. (nakladatelství Pavel Mervart)

Stál-li epik Homér v 8. století př. n. l. u počátků řecké a vlastně i evropské literatury, stojí v 5. století n. l. na jejím konci epik Nonnos z Panopole píšící stále týmž jazykem i metrem a nacházející inspiraci v obrovském pokladu řeckého bájesloví. O Nonnovi -...

212,- Kč 249,- Kč

Magie ve starém Egyptě

Pinchová, G /Mladá fronta/

Autorka je jedním z největších odborníků na danou problematiku, avšak tato bohatě ilustrovaná kniha je určena i laické veřejnosti, přesto je pravidelně citována i v odborných kruzích. Magie byla v Egyptě využívána faraony, ale i běžnými lidmi – těhotné ženy na...

Chrám světa: Svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta

Verner, M. /Academia/

Už dvě století probíhají v Egyptě archeologické výzkumy, které přinášejí nové a stále podrobnější informace o staroegyptských památkách. Týká se to i staroegyptských chrámů, jejich architektury, výzdobného programu a náboženských textů. Výsledky bádání...

506,- Kč 595,- Kč

Náboženství ve starověkém Egyptě - Bohové, mýty a náboženská praxe

Baines J., Lesko, L. a Silverman, D. (nakladatelství Verbum)

Při přípravě a uspořádání této knihy se autoři zaměřili na to, aby ukázali náboženství jak ze strany společenské elity, tak i z pohledu obyčejných lidí. David Silverman nastiňuje a analyzuje staroegyptské představy o božském a následně třídí a diskutuje...

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém

(nakladatelství Perplex)

V překladu Miroslava Černého se českým čtenářům představuje klasické dílo staré severské literatury, které je inspirováno hrdinskými příběhy ze středověkých dějin kmene Gótů a jiných germánských národů. Jde o fiktivní text sestavený v průběhu 13. století,...

169,- Kč 199,- Kč

Mudrosloví v archaických kulturách

(nakladatelství Herrmann & synové)

Kolektivní studie Mudrosloví v archaických kulturách obsahuje sedm statí předních českých historiků náboženství, z nichž čtenář může získat přehled o počátcích, základních podobách a proměnách mudrosloví v sedmi vybraných archaických kulturách. Jednotlivé...

212,- Kč 249,- Kč

Sága o Hervaře - komentáře

Kozák, j. jr. /Herrmann & synové/

Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť...

212,- Kč 249,- Kč

Zakázaná víra-Tajné dějiny gnosticismu

Smoley, R. /Slovart/

Autor zkoumá vznik, rozmach i zánik předkřesťanského nábožensko-filozofického proudu skrývajícího se pod pojmem gnosticismus, a důvody, proč je o něj v současnosti tak velký zájem. Nabízí odpověď na otázku, co je gnose, kde, kdy a za jakých podmínek gnosticismus vznikl,...

Staroegyptské náboženství I.-Bohové na zemi a v nebesích

Janák, J. (nakladatelství Oikoymenh)

Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božského a božských bytostí a jejich odrazu v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v jejich...

304,- Kč 358,- Kč

Sága o Hervaře

Kozák, J. (Herrmann & synové)

Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v...

212,- Kč 249,- Kč

Corpus Hermeticum

Chlup, R. /Herrmann & synové/

Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní...

472,- Kč 555,- Kč

Nejstarší náboženství: Mezopotámie

Bottéro, J. /Academia/

Dílo významného představitele starší generace francouzských asyriologů J. Bottéra představuje znamenitý přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie 3. až 1. tisíciletí př. Kr. Vedle obecné problematiky náboženství a historického vývoje se zabývá především...

Edda a Tóra

Kornelis Heiko Miskotte /Eman/

Esejisticky laděné reflexe věnované srovnání Starého zákona a germánské mytologie. Práce psaná v předvečer nástupu nacismu je podivuhodně ozvučná uprostřed rozmanitosti současných duchovních proudů. Slovo theologa hluboce ukotveného v hebrejských Písmech, který vede...

236,- Kč 278,- Kč

Edda

(nakladatelství Argo)

Revidovaný překlad slavného středověkého rukopisu, obsahujícího nejstarší a nejvelkolepější germánské mytické a hrdinské písně. Mytická část vypráví příběhy severských božstev od vzniku světa až po jeho soumrak, např. o moudrém Ódinovi, o zamilovaném Frejovi,...

423,- Kč 498,- Kč

Mithra a mithraismus

Robert Turcan /Vyšehrad/

Práce Roberta Turcana, profesora na pařížské Sorbonně, zaplňuje bílé místo na mapě odborných publikací zabývajících se náboženstvími antiky. Mithraismus, mysterijní náboženství původem z Východu, měl v časech římské říše řadu příznivců, zejména mezi...

25,- Kč 29,- Kč

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Assmann, J. (nakladatelství Oikoymenh)

Kniha jednoho z nejvýznamnějších znalců staroegyptského náboženství ukazuje na základě původních textů vývoj egyptského pojetí zbožnosti.

279,- Kč 328,- Kč

Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu

kol. autorů /Libri/

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila jednu z civilizačních kolébek a významně...

Edda a Sága o Ynglinzích

Snorri Sturluson /Argo/

Snorri Sturluson (1178/9-1241) zpracoval severskou mytologii, známou také z tzv. Starší nebo Básnické Eddy , do svého druhu učebnice básnické tvorby. Jeho Edda obsahuje shrnutí eddické látky (pod názvem Gylffiho oblouzení), poučení o práci s ustálenými metaforami,...

296,- Kč 348,- Kč

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Assmann, J. /Oikoymenh/

279,- Kč 328,- Kč

Řekové a iracionálno

E. R. Dodds /Oikoymenh/

Britský autor, který ve svém slavném díle sleduje rozmanité aspekty řeckého sklonu k iracionalitě od Homéra až po 3. stol. po Kr., nabízí netradiční pohled na kulturu, tradičně spojovanou s vítězstvím rozumu.

323,- Kč 380,- Kč

Egypt ve světle teorie kultury

Assmann, J. /Oikoymenh/

Publikace německého egyptologa, který patří k nejvýznamnějším znalcům náboženství a náboženské literatury starověkého Egypta.

117,- Kč 138,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku